oliveri sonetto skinny Bowl

Sonetto Skinny Bowl Undermount Sink

Code: SN1020U

Size: 285x455